(1) Основна дејност: Согласно членот 6 од Изјавата за основање на Тговското друштво “Нафтовод” ДООЕЛ Скопје Друштвото ги врши сите регистрирани дејности утврдени со Националната класификација на дејности, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган. Се запишува ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС.

(2) За претежна дејност на Друштвото се определува да биде: 82.99 Останати деловни помошни услужни дејности, неспоменати на друго место.

(3) Во надворешниот промет, Друштвото ќе ги обавува сите евидентирани дејности.

(4) За време на своето работење Друштвото може да ја менува дејноста на работење, при што одлуката за тоа во име на единствениот содружник ја донесува Владата на Република Северна Македонија.

Владата на Република Северна Македонија е единствен содружник во НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје. Ова друштво беше регистрирано на 18.01.2008 година со цел да се примат 20% од акциите на Вардакс АД како обврска од Спогодбата помеѓу Република Македонија и Ел. П.ЕТ Балканики која произлезе од Одлуката на Меѓународниот арбитражен суд при Меѓународната стопанска комора од Париз, донесена на 06.08.2007 година.

Согласно наведеното, една од основните функции на Друштвото е да остварува редовна координација со Вардакс АД со цел остварување и заштита на интересите на Република Северна Македонија. А.Д. Вардакс управува со нафтоводот Скопје- Солун.

ТЕЛЕФОН-02 5116 304


УПРАВИТЕЛ

ЕСАД РАХИЌ
Mail: rahic@naftovod.com.mk
Тел +389(0) 70 383 983

СЕКТОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

КАТЕРИНА КОЦЕВСКА
Mail: kocevska@naftovod.com.mk
Тел +389(0) 71 222 493

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ

БОЈАНА ВАСИЛЕВСКА
Mail: vasilevska @naftovod.com.mk
Тел +389(0) 71 255 438

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

КРИСТИНА ДИМИТРОВА

Mail: dimitrova @naftovod.com.mk
Тел +389(0) 76 220 219

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛА ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ
НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА НАФТА

НАТАША КОЧОВСКА
Mail: kochovska@naftovod.com.mk
Тел +389(0) 76 220 217

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА НАФТА

ДРАГАН АНОВ
Mail: anov@naftovod.com.mk
Тел +389(0) 75 547 288

ТОМЕ БРАЈКОВСКИ
Mail: brajkovski@naftovod.com.mk
Тел +389(0) 71 222 493