Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции
во просториите на Нафтовод дооел Скопје
со Директорот на Нафтовод дооел Скопје- Есад Рахиќ
и раководителот на Сектор за административно правни работи Катерина Коцевска
со тематика за планот за работа за 2022 г. на цевководот, и подготовки за пуштање во работа како продуктовод.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *