22Apr/21

Годишен план за посета на вентилски станици

Реализација на годишниот план за контрола на вентилскистаници за 2021 година.Контрола на вентилски станици Градманци,Коњари,Градско,Ногаевци и Мамутчево. Реконструкција на далноводот до вентилска станицаГрадманци Со цел на реализација на годишниот план за посетаRead More…